Dziękujemy za oddane głosy

Zasady konkursu 3000+

W konkursie biorą udział galerie, formalne i nieformalne grupy oraz inicjatywy, których
wernisaże znalazły się w programie głównym art weeku https://cracowartweek.pl/program-glowny/. Naszym celem jest wyróżnienie
progresywnych realizacji, które są na wysokim poziomie w warstwie merytorycznej,
audialno-wizualnej i performatywnej. Jednym z kryteriów będzie również nawiązanie do
hasła przewodniego.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Pierwszy etap to głosowanie wśród publiczności i uczestników Cracow Art Week 2019
Za pomocą internetowej ankiety dostępnej na stronie www.cracowartweek.pl będzie
możliwość oddania głosu na wybraną wystawę. Dla głosujących przewidziano książkowe
nagrody.

Otwarcie ankiety nastąpi 8 kwietnia 2019 o godzinie 18:00. Głosowanie będzie zamknięte 26
kwietnia o godzinie 18:00. 20 wystaw z największą ilością głosów zostanie
zakwalifikowanych do etapu II.

Drugi etap to obrady jury pod przewodnictwem Agnieszki Jankowskiej-Marzec
II etap rozpoczną obrady jury pod przewodnictwem Agnieszki Jankowskiej-Marzec.
Spośród dwudziestu najlepiej ocenianych przez publiczność wystaw jury wybierze zwycięzcę
konkursu 3000+. Nominowani będą oceniani według następujących kryteriów:
innowacyjność; wysoki poziom realizacji w warstwie merytorycznej, audialno-wizualnej czy
performatywnej; nawiązanie do tematu przewodniego Cracow Art Week 2019: SKOK.
Jury: Agnieszka Jankowska-Marzec, Arkadiusz Półtorak, Krzysztof Siatka, Łukasz
Surowiec
Wyniki zostaną ogłoszone przed 10 maja 2019 roku.

Nagrody

Zwycięzca Konkursu „3000+” otrzyma następujące nagrody:
-Nagroda pieniężna w wysokości 3000 PLN ufundowana przez Allegro,
-Darmowe usługi na portalu artinfo.pl: bezpłatna roczna prezentacja oferty sprzedaży oraz roczny abonament na dostęp do archiwum notowań aukcyjnych artinfo.,

Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 2000r.), przed wydaniem części pieniężnej i rzeczowej nagrody głównej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody głównej.

Przewidywane są nagrody książkowe, które rozlosowane zostaną między głosującymi w Konkursie,

Regulamin konkursu dla galerii „3000+”

1. Organizator

Organizatorem konkursu dla galerii „3000+” (dalej: „Konkurs” ) jest Fundacja Wschód Sztuki z siedzibą w Krakowie, 31-135 Kraków, Batorego 2 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000248592 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu

Celem Konkursu wyróżnienie w ramach Cracow​ Art Week KRAKERS 2019: SKOK wystawy cechującej się wysokim walorem artystycznym oraz ułatwienie szerokiej publiczności kontaktu ze sztuką współczesną poprzez włączenie jej w akcje aktywnego głosowania.

3. Postanowienia ogólne

a) Konkurs jest dwuetapowy, dodatkowo w ramach Konkursu „3000+” zostanie uruchomiony Konkurs dla Głosujących.

b) Konkurs trwa od 8 kwietnia 2019 godz. 18:00 – 25 kwietnia godz. 18:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

c) Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator, Allegro, portal artinfo.pl

d) Nominowane do Konkursu są wszystkie podmioty biorące udział w programie głównym Cracow Art Week 2019: SKOK (dalej: „Wydarzenie”): galerie sztuki, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, (dalej: „Nominowani”). Gwarantem udziału w Konkursie jest podpisanie umowy na wykonanie wystawy w ramach Wydarzenia.
e) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowienia.
f) Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Nagrody

a) Zwycięzca Konkursu „3000+” otrzyma następujące nagrody:

i) Nagroda pieniężna w wysokości 3000 PLN ufundowana przez Allegro,

ii) Darmowe usługi na portalu artinfo.pl: bezpłatna roczna prezentacja oferty sprzedaży oraz roczny abonament na dostęp do archiwum notowań aukcyjnych artinfo.,

iii) Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 2000r.), przed wydaniem części pieniężnej i rzeczowej nagrody głównej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody głównej.

b) Przewidywane są nagrody książkowe, które rozlosowane zostaną w Konkursie dla Głosujących.

5. Przebieg Konkursu

a) Konkurs jest dwuetapowy.

i) Pierwszy etap [8 kwietnia 2019 godz. 18:00 – 25 kwietnia 2019 godz. 18:00]: Głosowanie na Nominowanych poprzez Internet – stronę internetową www.cracowartweek.pl, które rozpocznie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 18:00 i będzie trwać do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godz. 18:00, przebiegnie według następujących zasad:

(1) Każdy Głosujący może oddać na Nominowanego tylko raz w okresie trwania I etapu konkursu (decyduje w szczególności: zbieżność adresów IP, zawartości plików Cookies oraz innych danych i parametrów komputerów, z których oddaje się głos w Konkursie).

(2) Na podstawie głosowania internautów zostanie wyłonionych
20-stu Nominowanych z największą ilością głosów.

(3) 20-stu Nominowanych, którzy otrzymali największą liczbę głosów zostaje zakwalifikowanych do etapu drugiego.

ii) Drugi etap:

(1) Ocena 20-stu Nominowanych i wybór zwycięzcy zostanie dokonane przez Jury wyłonione przez Organizatora.

(2) Projekty oceniane będą według następujących kryteriów: innowacyjność; wysoki poziom realizacji w warstwie merytorycznej, audialno-wizualnej czy performatywnej; nawiązanie do tematu przewodniego Wydarzenia.

(3) Decyzja Jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

(4) Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej i kanałów social media Organizatora.

(5) Nagroda dla zwycięzcy konkursu „3000+” będzie przekazana do dnia 20 maja 2019 roku. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

(6) Zwycięzca po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest do potwierdzenia jej odbioru poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru Nagrody.

6. Konkurs dla głosujących

a. Do udziału w Konkursie dla Głosujących uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie powyżej 13. roku życia, reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

b. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowienia.

c. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

d. Uczestnicy głosowania, o którym mowa w pkt. 6 uprawnieni są do udziału w losowaniu Nagrody dla Głosujących (pkt. 5b). Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody dla Głosujących należy podać swoje dane kontaktowe (imię, e-mail) i oddać ważny głos na Nominowanego.

e. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia/nieuwzględnienia głosów, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika.

f. Wszystkie prawidłowo oddane niniejszą drogą głosy wezmą udział w losowaniu Nagrody dla Głosujących, o której mowa w pkt. 5b pod warunkiem, że głosujący wypełni formularz danych osobowych i wyrazi stosowne zgody.

g. W wyniku losowania zostanie wyłonionych 6 osoby, które otrzymają Nagrodę dla Głosujących.

h. Organizator zobowiązuje się do kontaktu emailowego z wylosowanymi osobami.

i. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia wylosowanej osoby i wylosowania kolejnej, jeśli odpowiedź potwierdzająca odbiór wiadomości nie nadejdzie w przeciągu 10 dni.

j. Nagroda dla Głosujących będzie przekazana wylosowanym do dnia 30 kwietnia 2019 roku, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

7. Przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – Organizator Cracow Art Weeku KRAKERS
1. znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135.
2. telefon + 48(12) 397 23 98,
3. cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.p lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com,
W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS.
Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując
„Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.

8. Postanowienia końcowe

a. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie

internetowej www​.cracowartweek.pl​ przez cały czas trwania Konkursu.

b. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

c. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.