OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH KONKURSU W SEKCJI LABORATORIUM REGULAMIN I POTENCJALNI UCZESTNICY KONKURSU

Regulamin konkursu dla galerii realizowanego w ramach

Cracow Art Week KRAKERS 2021:
(NO) HOPE

1. Organizator

Organizatorem konkursu dla galerii, fundacji, kolektywów artystycznych i inicjatyw studenckich (dalej: „Konkurs” ) jest Fundacja Wschód Sztuki z siedzibą w Krakowie, 31-135 Kraków, Batorego 2 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000248592 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu

Celem Konkursu wyłonienie wystaw, pokazów, projektów realizowanych w sekcji Laboratorium w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2021: (NO) HOPE. Wystawa musi cechować się wysokim walorem artystycznym oraz odnosić się do tematu przewodniego wydarzenia.

3. Postanowienia ogólne

1. Konkurs trwa od 4 marca – 5 maj 2021.

2. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

3. Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych aplikacji 10 projektów artystycznych, które zostaną wpisane do sekcji Labolatorium programu głównego wydarzenia oraz otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania oraz promocji zgłoszonego projektu.

4. Zgłoszenia projektu może dokonać galeria, fundacja, stowarzyszenie, grupa nieformalna, kolektyw artystyczny.

5. Wybrane wystawy/wydarzenia otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł wypłacane na podstawie rachunku / faktury lub umowy. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowienia (postanowień) oraz uzupełnienie formularza, znajdującego się na stronie wydarzenia.

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

a. Nagrodę pieniężną w postaci dofinansowania wystawy/wydarzenia ufundowana przez Organizatora
b. Kompleksową promocję projektu w tym umieszczenie informacji o projekcie w broszurze informacyjnej wydarzenia, na stronie internetowej projektu oraz w social mediach (Facebook, Instagram)
c. Profesjonalne tłumaczenie na język angielski wysłanych materiałów promocyjnych.
d. Wsparcie wolontariuszy podczas trwania Wydarzenia.

e. Profesjonalną dokumentację fotograficzna wydarzenia.


5. Informacje organizacyjne

1. Jeśli wystawa/wydarzenie zostanie włączony do grona zwycięskich projektów włączonych do sekcji „Laboratorium” zgłaszający zobowiązuje się do jego wykonania w zgłoszonej formie.

2. Wystawa powinna mieć wernisaż i być dostępna w okresie wskazanym przez organizatora, wydarzenie powinno mieć miejsce w terminie wskazanym przez organizatora podczas trwania Cracow Art Week KRAKERS.

3. Organizator nie zapewnia zwycięskim projektom przestrzeni koniecznych do ich realizacji.

4. Wszelkie pozwolenia związane z organizacją wystawy/wydarzenia pozostają w gestii zgłaszającego projekt i jeśli są wymagane powinny być uzyskane przez zgłaszającego projekt do konkursu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Cracow Art Week KRAKERS

5. Przygotowanie techniczne wystawy/wydarzenia a także sprzęt konieczny do jego realizacji, pozostaje w całości w gestii zgłaszającego projekt – organizator zapewnia wg swoich możliwości pomoc wolontariuszy.

6. Odpowiedzialność za wystawę/wydarzenie pod względem merytorycznym, prawa autorskiego i wymagań bezpieczeństwa leży po stronie zgłaszającego projekt.

6. Przebieg Konkursu

1. Konkurs jest dwuetapowy.

a. Pierwszy etap [4 marca 2021 – 19 kwietnia 2021]: przesyłanie formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na stronie internetowej www.cracowartweek.pl, które rozpocznie się w dniu 4 marca i będzie trwać do dnia 19 kwietnia 2020 roku. Formularz po 19 kwietnia przestanie być aktywny.
b. Drugi etap: Ocena przesłanych formularzy i wybór zwycięzcy zostanie dokonane przez Jury wyłonione przez Organizatora. Projekty oceniane będą według następujących kryteriów: innowacyjność; wysoki poziom realizacji w warstwie merytorycznej, audialno-wizualnej czy performatywnej; nawiązanie do tematu przewodniego Wydarzenia.

2. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Wyniki zostaną ogłoszone do 5 maja 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej i kanałów social media (Facebook, Instagram), zwycięzcy zostaną również poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Nagroda dla zwycięzcy konkursu będzie przekazana na podstawie podpisanego rachunku/faktury lub umowy.

5. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora

7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Nominowanych i Głosujących jest Organizator.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Nominowanych Konkursu na stronach konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dane Nominowanych i Głosujących będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm. )

8. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.cracowartweek.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.