REGULAMIN UDZIAŁU W OPEN CALL NIEZREALIZOWANE PROJEKTY
W „POLSKIEJ SZTUCE” OSTATNIEJ DEKADY (2010 – 2020)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Open Call Niezrealizowane projekty w „polskiej sztuce” ostatniej dekady (2010 – 2020), zwanego dalej „Open Call”, jest Fundacja Wschód Sztuki zwana w dalszej części „Organizatorem”.

2. Wybrane projekty w ramach Open Call będą zaprezentowane w czerwcu 2021 r. w ramach Cracow Art Week KRAKERS. Prezentacja będzie miała formę wystawy oraz publikacji, zwanej w dalszej części regulaminu „Publikacją”. Poprzedzi ją wybór nadesłanych prac artystycznych przez uczestników Open Call, zwanych w dalszej części „Uczestnikami”. Prace mogą być zgłaszane w terminie 12.04.2021 – 03.05.2021.

3. Regulamin jest wiążący dla organizatora oraz uczestników Open Call.

4. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora lub na stronie www.cracowartweek.pl

5. Celem Open Call jest zebranie projektów artystycznych, które nie doszły do realizacji.

WYBÓR PRAC

1. Prezentowane w ramach Publikacji projekty artystyczne wybierane są w drodze konkursu lub w trybie odrębnego zaproszenia kuratorskiego.

2. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.cracowartweek.pl, w formacie pliku WORD, w zakładce Open Call – do pobrania.

3. Każdy Uczestnik Open Call (zarówno indywidualnie, jak w zespole) może zgłosić w ramach Open Call maksymalnie 3 projekty artystyczne, realizacja których była planowana w Polsce lub przy wsparciu polskich mecenatów (państwowych lub prywatnych) w latach 2010 – 2020.

4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prac, kierując się ich wartością artystyczną i założeniami Open Call.

5. Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń realizacje artystyczne, które zostaną zaprezentowane w ramach Publikacji.

6. Z wybranymi Uczestnikami Open Call zostanie zawarta umowa, w ramach której zostaną określone warunki udostępniania nadesłanych projektów.

7. Na rolę koordynatorki i koordynatora, kuratorki oraz kuratora Organizator wyznacza Martę Romankiv oraz Łukasza Surowca zwanych dalej „Kuratorami”.

8. Prace będą wybierane przez Kuratorów Open Call.

9. Prace będą oceniane przez Kuratorów według kryterium wartości twórczej oraz założeń Open Call.

10. Korespondencję, w tym także prace zgłaszane w ramach Open Call, w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: niezrealizowane@gmail.com,

11. Termin składania prac – od 12.04.2021 do 3.05.2021 r.

12. Termin ogłoszenia wyników Open Call – do 10.05.2021 r.

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Open Call, zgłaszając swoją realizację artystyczną do Open Call, wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi licencji bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na prezentację i promocję swojej realizacji artystycznej w ramach Publikacji oraz towarzyszących jej wydarzeń, na umieszczenie jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Publikację. Udzielenie licencji oraz szczegółowe zasady korzystania z pracy, określać będzie indywidualna umowa Uczestnika Open Call z Organizatorem.

2. Uczestnik Open Call zachowuje wszystkie osobiste prawa autorskie do realizacji artystycznej oraz majątkowe prawa autorskie z wyłączeniem prawa do sprzedaży Publikacji przez Organizatora.

3. Organizator deklaruje, że dochód ze sprzedaży Publikacji przeznaczony będzie na wypłaty równych honorariów dla artystów biorących udział w Publikacji.

4. Termin prezentacji publikacji – czerwiec 2021 r.

5. Uczestnik Open Call, zgłaszając pracę do Publikacji, gwarantuje, że praca nie posiada i nie będzie posiadać jakichkolwiek wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z wadami finansowo-prawnymi zgłoszonej pracy artystycznej. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do Open Call jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Week KRAKERS, z siedzibą przy ul. Batorego 2 Kraków 31-135. telefon + 48(12) 222 50 53, cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.p lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com.

W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu email, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa numer telefonu oraz e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Week KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Week KRAKERS. Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując „Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.