Regulamin konkursu dla galerii realizowanego w ramach

Cracow Art Week KRAKERS 2023:

”Art always wins! / Sztuka zawsze zwycięża!”

1. Organizator

Organizatorem konkursu dla galerii, fundacji, kolektywów artystycznych i inicjatyw studenckich (dalej: „Konkurs” ) jest Fundacja Wschód Sztuki z siedzibą w Krakowie, 31-135 Kraków, Batorego 2 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000248592 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu

Celem Konkursu wyłonienie wystaw, pokazów, projektów realizowanych w sekcji Laboratorium w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2023 ”Art always wins! / Sztuka zawsze zwycięża!” Wystawa musi cechować się wysokim walorem artystycznym oraz odnosić się do tematu przewodniego wydarzenia.

3. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs trwa od 1 lutego do 17 marca 2023.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych aplikacji 10 projektów artystycznych, które zostaną wpisane do sekcji Laboratorium programu głównego wydarzenia oraz otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania oraz promocji zgłoszonego projektu.
 4. Zgłoszenia projektu może dokonać galeria, fundacja, stowarzyszenie, grupa nieformalna, kolektyw artystyczny.
 5. Wybrane wystawy/wydarzenia otrzymają wsparcie finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1200 zł wypłacane na podstawie rachunku / faktury lub umowy. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowienia (postanowień) oraz uzupełnienie formularza, znajdującego się na stronie wydarzenia.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

4. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
a) Nagrodę pieniężną w postaci dofinansowania wystawy/wydarzenia ufundowana przez Organizatora
b) Kompleksową promocję projektu w tym umieszczenie informacji o projekcie w materiałach promujących wydarzenia, na stronie internetowej projektu oraz w social mediach (Facebook, Instagram)
c) Profesjonalne tłumaczenie na język angielski wysłanych materiałów promocyjnych.|
d) Wsparcie wolontariuszy podczas trwania Wydarzenia.
e) Profesjonalną dokumentację fotograficzną wydarzenia.

5. Informacje organizacyjne

 1. Jeśli wystawa/wydarzenie zostanie włączony do grona zwycięskich projektów włączonych do sekcji „Laboratorium” zgłaszający zobowiązuje się do jego wykonania w zgłoszonej formie.
 2. Wystawa powinna mieć wernisaż i być dostępna w czasie wskazanym przez organizatora, wydarzenie powinno mieć miejsce w terminie wskazanym przez organizatora podczas trwania Cracow Art Week KRAKERS.
 3. Organizator nie zapewnia zwycięskim projektom przestrzeni koniecznych do ich realizacji.
 4. Wszelkie pozwolenia związane z organizacją wystawy/wydarzenia pozostają w gestii zgłaszającego projekt i jeśli są wymagane powinny być uzyskane przez zgłaszającego projekt do konkursu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Cracow Art Week KRAKERS
 5. Przygotowanie techniczne wystawy/wydarzenia a także sprzęt konieczny do jego realizacji, pozostaje w całości w gestii zgłaszającego projekt – organizator zapewnia wg swoich możliwości pomoc wolontariuszy.
 6. Odpowiedzialność za wystawę/wydarzenie pod względem merytorycznym, prawa autorskiego i wymagań bezpieczeństwa leży po stronie zgłaszającego projekt.

6. Przebieg Konkursu

Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap: do 17 marca 2023, przesyłanie formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na stronie internetowej www.cracowartweek.pl, które rozpocznie się w dniu 1 lutego 2023 będzie trwać do dnia 17 marca 2023 roku. Formularz po 17 marca 2023 przestanie być aktywny.

Drugi etap:

 1. Ocena przesłanych formularzy i wybór zwycięzcy zostanie dokonane przez Jury wyłonione przez Organizatora. Projekty oceniane będą według następujących kryteriów: innowacyjność; wysoki poziom realizacji w warstwie merytorycznej, audialno-wizualnej czy performatywnej; nawiązanie do tematu przewodniego Wydarzenia.
 2. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 kwietnia 2023 roku za pośrednictwem strony internetowej i kanałów social media (Facebook, Instagram), zwycięzcy zostaną również poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie
 4. Nagroda dla zwycięzcy konkursu będzie przekazana na podstawie podpisanego rachunku/faktury lub umowy.
 5. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora
7. Wytyczne dotyczące nadesłanych wraz ze zgłoszeniem materiałów
 1. Prosimy o przemyślane nadsyłanie materiału zarówno wizualnego jak i informacji opisujących zgłaszany projekt w formularzu, materiał powinien w sposób spójny, zwięzły i czytelny nawiązywać do zgłaszanego projektu.
 2. Projekty i portfolio w formie plików prosimy przesyłać w formie prezentacji PDF, skompresowanej, max. 50 MB lub w formie max. 10 zdjęć JPG po 5MB każde. Prosimy o nie duplikowanie tych samych materiałów w różnych formatach. .
 3. Materiały video prosimy przesyłać w formie linków (publicznych lub niepublicznych) na YouTube lub Vimeo. Przed nadesłaniem linku prosimy sprawdzi czy link jest aktywny i działa poprawnie.
 4. Portfolia i projekty w formie linków (Behance itp.) są również akceptowalne – przed nadesłaniem linku prosimy sprawdzi czy link jest aktywny i działa poprawnie.
 5. Jeżeli zgłaszany projekt/wystawa/wydarzenie obejmuje więcej niż prace/działania jednego artysty, artystki /kuratora, kuratorki (np. wystawa grupowa) to prosimy o przesłanie portfolio opisujące działania danej grupy zbiorczo. Prosimy o nie nadsyłanie osobnych portfolio poszczególnych uczestników projektów grupowych.
 6. Przyjmujemy linki tylko do stron w mediach społecznościowych oraz publicznych będące prezentacją portfolio. Linki do indywidualnych kont czy prywatnych profili nie będą akceptowane . Prosimy o nie nadsyłanie materiału gdzie prezentacja prac jest tylko jednym z wielu elementów tworzących profil czy stronę.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osbowych Nominowanych i Głosujących jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Nominowanych Konkursu na stronach konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dane Nominowanych i Głosujących będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm. )

9. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.cracowartweek.pl przez cały czas trwania Konkursu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.