Regulamin konkursu dla galerii realizowanego w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2020: SZTUKA POJĘCIE OTWARTE

1. Organizator

Organizatorem konkursu dla galerii (dalej: „Konkurs” ) jest Fundacja Wschód Sztuki z siedzibą w Krakowie, 31-135 Kraków, Batorego 2 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000248592 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu

Celem Konkursu wyłonienie wystaw realizowanych w sekcji Laboratorium w ramach CracowArt Week KRAKERS 2020: SZTUKA POJĘCIE OTWARTE. Wystawa musi cechować się wysokim walorem artystycznym oraz odniesieniem do tematu przewodniego wydarzenia.

3.Postanowienia ogólne

a)Konkurs trwa od 15 grudnia 2019 –15 lutego2020. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

b)Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych aplikacji kilkanaście projektów artystycznych, które zostaną wpisane do sekcji Laboratorium programu głównego wydarzenia.

c)Wybrane wystawy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 1200,00 zł brutto, wypłacane na podstawie rachunku / faktury. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

d)Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowienia oraz uzupełnienie i przesłanie formularza, znajdującego się na stronie wydarzenia pod adresem: https://cracowartweek.pl/formularz-laboratorium/

e)Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4.Nagrody

a)Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

I.Nagroda pieniężna ufundowana przez Organizatora

II.Umieszczenie informacji o projekcie w broszurze informacyjnej wydarzenia, na stronie internetowej projektu oraz w social mediach (Facebook, Instagram)

III.Wsparcie wolontariuszy podczas trwania Wydarzenia

IV.Dostarczenie na miejscu materiałów promocyjnych Wydarzenia.

V.Profesjonalną dokumentację fotograficzną wydarzenia.

VI.Tłumaczenie na język angielski wysłanych materiałów promocyjnych.

5. Przebieg Konkursu
a)Konkurs jest dwuetapowy.
I.Pierwszy etap [15 grudnia 2019-15 lutego 2019]: przesyłanie formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na stronie internetowej www.cracowartweek.pl, które rozpocznie się w dniu 15 grudnia2020rokui będzie trwać do dnia 15 lutego 2020 roku. Formularz po 15.02.2020przestanie być aktywny.
II.Drugi etap:
Ocena przesłanych formularzy i wybór zwycięzcy zostanie dokonane przez Jury wyłonione przez Organizatora.Projekty oceniane będą według następujących kryteriów:
-Kryteria kluczowe: wartość merytoryczna uzasadnienia (spójność koncepcji; uzasadniony wybór artystów; umiejętność usytuowania projektu na tle lokalnej sceny twórczej i/lub szerszego kontekstu kulturowego); oryginalna interpretacja przewodniego tematu; realistyczne założenia budżetowo-organizacyjne.
-Kryteria pomocnicze: potencjał społecznego oddziaływania projektu; wspieranie wymiany międzyśrodowiskowej (np. pomiędzy artystami różnych generacji, amatorami i artystami profesjonalnymi, twórcami muzyki i sztuk wizualnych etc.); aktywizacja szczególnych grup odbiorczych.
III.Decyzja Jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.
IV.Wyniki zostaną ogłoszone do 28 lutego 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej i kanałów social media (Facebook, Instagram), zwycięzcy zostaną również poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.
V.Nagroda dla zwycięzcy konkursu będzie przekazana do 30 dni od ogłoszenia wyników na podstawie podpisanego rachunku/faktury. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

6.Przetwarzanie danych osobowych.

a.Administratorem danych osobowych Nominowanych i Głosujących jest Organizator.

b.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Nominowanych Konkursu na stronach konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

c.Dane Nominowanych i Głosujących będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.)

7.Postanowienia końcowe

a.Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.cracowartweek.pl przez cały czas trwania Konkursu.

b.We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

c.Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.